Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 157
Tải về 6
2106/QĐ-UBND 08/11/2021 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lãnh sự, ổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế
Lượt xem: 143
Tải về 1
37/2015/QĐ- UBND 02/06/2021 Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ- UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy chế tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 142
Tải về 0
2511/KH-UBND 09/10/2020 Triển khai Quyết định số 1109/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án theo dõi, tổng hợp trao đổi thông tin trong công tác đối ngoại nhân dân
Lượt xem: 183
Tải về 4
2494/KH-UBND 07/10/2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 132
Tải về 0
1079/KH-UBND 28/04/2020 Kế hoạch Triển khai công tác xúc tiến, vận động và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cao Bằng năm 2020.
Lượt xem: 208
Tải về 0
/2019/QĐ-UBND 14/02/2019 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ
Lượt xem: 298
Tải về 0
64/2016/NQ-HĐND 05/08/2016 Nghị quyết Về việc quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
Lượt xem: 219
Tải về 0
07/2016/QĐ-UBND 26/04/2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 243
Tải về 1
863/QĐ-UBND 25/06/2014 Về việc ban hành Quy định cụ thể thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 228
Tải về 0