Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 924
  • Trong tuần: 5 978
  • Tổng lượt truy cập: 356817
  • Tất cả: 3061
Đăng nhập
THANH TRA SỞ

           I. Chức năng

 Là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Ngoại vụ có chức năng thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của tỉnh theo quy định; tổ chức công tác kê khai, minh bạch tài sản đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu tổng hợp:

a) Chủ trì dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực thuộc chức năng để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các phòng trong sở xây dựng dự thảo chương trình hoạt động đối ngoại 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh

2. Về công tác thanh tra ngoại giao:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật , nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến lĩnh vực đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được lãnh đạo Sở phê duyệt.

c) Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc phối hợp với các cấp các ngành, các cơ quan thực thi pháp luật như Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại.

d) Giúp lãnh đạo Sở trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định, xác minh, kết luận vụ việc về đối ngoại.

e) Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài cơ quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối, chính sach pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác đối ngoại, giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, công tác quản lý viện trợ phi chính phủ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

f) Tham mưu và phối hợp với các phòng, đề xuất với lãnh đạo Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về ngoại vụ địa phương trình UBND tỉnh; tham mưu đề xuất việc tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác thanh tra của Sở; tổng hợp tình hình ,báo cáo kết quả công tác thanh tra theo định kỳ. 

 

III. Tổ chức bộ máy

 

Ông:   Nguyễn Quang Hòa

- Chức vụ:  Chánh thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

- Điện thoại:   +84-0206 3 953 405

- Email:    hoanq@caobang.gov.vn

 

- ông:      Đinh Quang Sự

- Chức vụ:  Phó chánh thanh tra.

- Trình độ chuyên môn: 

- Điện thoại:   +84-0206 3 953 405

- Email:             @caobang.gov.vn

- Bà:       Bùi Thị Ánh Mai

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung

- Điện thoại:   +84-0206 3 953 405

- Email:      maibta@caobang.gov.vn