Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 836
  • Trong tuần: 5 890
  • Tổng lượt truy cập: 356729
  • Tất cả: 2973
Đăng nhập
VĂN PHÒNG SỞ NGOẠI VỤ

1. Chức năng

Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính kế toán; hành chính, quản trị; văn thư - lưu trữ; công tác lễ tân đối ngoại và đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận; tổ chức quản lý tài sản theo quy định và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại địa phương thuộc lĩnh vực phân công của phòng.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại thuộc lĩnh vực phân công của phòng; xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.2. Về công tác nội bộ

 a) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh khi bổ nhiệm chức vụ trưởng, phó các phòng chuyên môn, giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở. Là đầu mối phối hợp các phòng liên quan, giúp lãnh đạo Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, trung tâm của Sở theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương thuộc lĩnh vực được phân công của phòng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, các chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại và các nhiệm vụ khác của Sở theo quy định. Thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và của cấp trên đến các phòng, trung tâm, các cán bộ, công chức, người lao động trong Sở; giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó.

e) Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

f) Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc quản trị và cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; tham mưu giúp lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc; tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho các hoạt động của Sở. 

g) Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở; tham mưu và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, bãi nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức hành chính và sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Tham mưu và thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước; tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.

i) Tham mưu cho lãnh đạo Sở việc xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy chế làm việc của Sở.

k) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

l) Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến của Sở.

m) Tổ chức quản lý văn bản đi - đến của Sở; kiểm tra thể thức văn bản và trình tự ban hành văn bản sau khi được lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định của nhà nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định.

2.3. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại

a) Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.      

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

2.4. Về công tác lễ tân đối ngoại

a)  Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại tỉnh.

b) Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại tại tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

c) Tham mưu, hướng dẫn về lễ tân và chuẩn bị hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại tỉnh. 

2.5. Công tác khác

a) Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm.

b) Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo quy định.

c) Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường làm việc tại trụ sở cơ quan; bảo vệ cơ quan; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ.

d) Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

3. Tổ chức bộ máy

 

- Ông: Hoàng Khánh Trà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Sở

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Trung Quốc học

- Điện thoại: 02063 852 143

   

- Bà:      Trần Thị Ước

- Chức vụ:  Phó Chánh văn phòng Sở

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

- Điện thoại:   02063. 852143

-Email:     uoctt@caobang.gov.vn

- Ông: Lý Thế Toản

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- Điện thoại: 02063 852 143

Description: D:\My Documents\Downloads\DSC_0724a.jpg

- Bà: Hoàng Thu Hường

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm tiếng Anh - Đại học Sư phạm Hà Nội

- Điện thoại: 02063 852 143

- Bà: Lý Thị Thu Trang

- Chức vụ: Văn thư

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại: 02063 858 962

- Bà: Hoàng Thị Oanh

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Điện thoại:

 

 - Ông: Đàm Tiến Doanh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Quốc tế

- Điện thoại: 02063 852143

- Ông: Đinh Đức Vĩnh

- Chức vụ: Lái xe

 

- Ông: Nguyễn Anh Đức

- Chức vụ: Lái xe

- Ông: Mông Thanh Quyết

- Chức vụ: Lái xe

- Bà: Chu Thị Thuyên

- Chức vụ: Nhân viên phục vụ

- Ông: Phạm Văn Thu

- Chức vụ: Bảo vệ