Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

            PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

            I. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở:

a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý biên giới lãnh thổ và các công tác khác liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; đồng thời tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ đó sau khi được phê duyệt.

c) Thực hiện công tác phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc cho lãnh đạo Sở khi tiếp và làm việc với các đối tác nước ngoài thuộc lĩnh vực phòng phụ trách, khi đi công tác nước ngoài và biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc hoặc ngược lại khi được phân công.

d) Tham mưu soạn thảo các Thư trao đổi, các công hàm, công điện, các thư chúc mừng, thư mời, thư phúc đáp… của Tỉnh và của Sở gửi các đối tác nước ngoài; soạn thảo các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở trong các hoạt động đối ngoại khi được phân công.

e) Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và mời các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Trực tiếp thực hiện công tác kết nối, khâu nối; trên cơ sở đó chủ trì phối hợp với các phòng, ban trong Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án tổ chức đoàn đi nước ngoài, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh trong một số trường hợp cụ thể khi được phân công.

2.2. Công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia:

 a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở làm đầu mối phối hợp với các ngành hữu quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Theo dõi, tổng hợp chuẩn bị nội dung báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các vấn đề nảy sinh trên đất liền thuộc địa bàn tỉnh.

c) Quản lý các văn bản, tài liệu bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

d) Thường xuyên phối hợp với các huyện biên giới trong tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc nắm chắc tình hình quản lý biên giới, các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển theo chương trình kế hoạch được hai bên ký kết tại các cuộc họp định kỳ.

e) Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương; tham mưu, thực hiện công tác bảo vệ đường biên, mốc giới.

f)  Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện công tác biên giới của tỉnh.

  2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

 

III. Tổ chức bộ máy

 

- Bà:   Phan Thị Thu Huyền

- Chức vụ:  Trưởng Phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại:   +84-0206 3 857598

- Email:    huyenptt@caobang.gov.vn

 

- ông:      Nông Văn Hình

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Điện thoại:   +84-0206 3 857598

- Email:     hinhnv@caobang.gov.vn

- Bà:       Nông Thị Yến

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý học

- Điện thoại:   +84-0206 3857598

- Email:     yennt@caobang.gov.vn

   

- ông:      Hà Hoàng Giang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Quốc tế

- Điện thoại:   +84-0206 3 857598

- Email:             @caobang.gov.vn