Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

I. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế; công tác đối ngoại Đảng; kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại; công tác phi chính phủ nước ngoài; tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế; công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tham mưu cho Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động cung cấp thông tin đối ngoại và hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân và các vấn đề khác có liên quan.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Lãnh đạo Sở tham mưu cho Tỉnh ủy:

a) Định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy theo lĩnh vực đã được phân công. 

b) Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

d) Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của tỉnh; là đầu mối của Sở phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc.

2. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại địa phương liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác hợp tác quốc tế của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; đồng thời tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ đó sau khi được phê duyệt.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương liên quan đến lĩnh vực được phân công sau khi được phê duyệt.

d) Tham mưu soạn thảo các thư trao đổi, các công hàm, công điện, các thư chúc mừng, thư mời, thư phúc đáp… của Tỉnh và của Sở gửi các đối tác nước ngoài; soạn thảo các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở trong các hoạt động đối ngoại khi được phân công.

3. Về công tác hợp tác quốc tế:

a) Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đó theo đúng định hướng và nội dung đã được phê duyệt.

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị của tỉnh với các đối tác nước ngoài; thường xuyên nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện các thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của tỉnh với các địa phương nước ngoài, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

c) Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng, duy trì mối quan hệ của tỉnh, của Sở với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

4. Về công tác kinh tế đối ngoại:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện các các nội dung liên quan đến công tác ngoại giao kinh tế của các ngành, đơn vị có liên quan để báo cáo lãnh đạo tỉnh theo quy định.

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở làm đầu mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương ở nước ngoài.

c) Là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Về công tác văn hóa đối ngoại:

a) Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở làm đầu mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài. 

6. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

7. Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh. Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, chương trình, kế hoạch ký kết các thoả thuận quốc tế và triển khai thực hiện các điều ước quốc tế.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh. 

8. Công tác phi chính phủ nước ngoài:

a) Làm cơ quan đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

b) Quản lý các hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Phối hợp thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

d) Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng là cơ quan thường trực Ban Công tác Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

9. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thu giữ, quản lý việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan quản lý công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú công dân của tỉnh tại nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu lãnh đạo Sở biện pháp xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương; hướng dẫn và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định; Tham mưu lãnh đạo Sở xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Cao Bằng ở nước ngoài.

10. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành giúp lãnh đạo tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập cũng như các hoạt động khác tại địa phương.

c) Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương báo cáo cấp trên theo qui định.

 11. Về công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương (đoàn vào).

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh; theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm định, theo dõi, quản lý và tổng hợp các đoàn ra của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

c) Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở hoặc trực tiếp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh trong những trường hợp cụ thể; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thẩm định, theo dõi, quản lý và tổng hợp các đoàn vào của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

 

III. Tổ chức bộ máy

 

- Bà:   Mã Thị Nương

- Chức vụ:  Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế.

- Điện thoại:   +84-0206 3888866

- Email:    nuongmt@caobang.gov.vn- Bà:       Nguyễn Thị Ngọc Lan

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Hành chính

- Điện thoại:   +84-0206 3 857 597

- Email:  lanntn@caobang.gov.vn

:        Nông Thị Đẹp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại quốc tế.

- Điện thoại:   +84-0206 3 857 597

- Email:       depnt@caobang.gov.vn

 

Bà :        Lê Thùy Linh

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

- Điện thoại:   +84-0206 3 857 597

- Email:       linhlt@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:  Triệu Văn Thuỷ 

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

- Điện thoại:   +84-0206 3 857 597

- Email:      thuytv.sngv@caobang.gov.vn