Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 3 227
  • Trong tháng: 10 446
  • Tất cả: 213389
Đăng nhập
Lượt xem: 38

Sở Ngoại vụ quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Ngày 09/8/2022, Sở Ngoại vụ Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị. Đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, báo cáo viên cấp tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Các chuyên đề được ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Trọng Hùng đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) gồm các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đoàn Trọng Hùng triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành như: Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trịQuy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Bảo vệ chính trị nội bộ ĐảngNghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2045Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/04/2022 của Bộ Chính trị về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/04/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về Luân chuyển cán bộNghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở...

Đề án 08-NQ/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025; Đề án số 10-ĐA/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2026Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Xây dựng chính trị quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 202– 2025; Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 08/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trịChỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng kết luận Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Trọng Hùng yêu cầu các đồng chí Cán bộ, đảng viên trong đơn vị sau khi học tập tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc những nội dung Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tại các phòng, trung tâm trực thuộc, nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp; các phòng, Trung tâm, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát chương trình hành động thực tiễn ở đơn vị, sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nguyên Sa