Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 3 218
  • Trong tháng: 10 437
  • Tất cả: 213380
Đăng nhập
Lượt xem: 34

Phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2022

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; đồng thời tiếp tục hưởng ứng và phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua và đưa các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, Sở Ngoại vụ vừa phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với 7 nội dung:

Phong trào Thi đua yêu nước thường xuyên được Sở Ngoại vụ quan tâm triển khai sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác giữa đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; Kết hợp giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại; Quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ.

2. Tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”.

3. Cấp ủy Chi bộ, các tổ Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.

4. Triển khai phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Ngoại giao; chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9;đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chương trình hợp tác quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng phát triển nông thôn.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, xuất sắc, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

6. Công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn, hoàn thành các Chương trình, nhiệm vụ công tác trong năm 2022; đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân và tổ chức; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

7. Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết và Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Để phong trào thi đua 6 tháng cuối năm thực sự có chất lượng, hiệu quả, Ban giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Xem nội dung văn bản tại đây


Nông Hải