Thủ tục hành chính

 • a) Trình tự thực hiện:

  - Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

  - Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ;


 • a) Trình tự thực hiện:

  - Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

  - Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ;


 • a) Trình tự thực hiện:

  - Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

  - Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ;


 • a) Trình tự thực hiện:

  - Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

  - Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ;

  - Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Cao Bằng theo giấy hẹn.