SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Tên cơ quan: SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3 858 692 – Fax: 026 3 858 511 - Website: http://songoaivu.caobang.gov.vn - Email: songoaivu@caobang.gov.vn      

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Ban Giám đốc.

   * Ông: NÔNG VĂN CHẤN - Chức vụ:  Giám đốc                                                                              SĐT CQ: 026.3.851.546 

      * Bà: NGUYỄN THỊ NGUYÊN - Chức vụ: Phó Giám đốc                                                               SĐT CQ: 026.3.855.689   

      * Ông: NÔNG VĂN HƯNG - Chức vụ: Phó Giám đốc                                                                     SĐT CQ: 026.3.857.598 


2. Văn phòng

   * Bà: Mã Thị Nương - Chức vụ: Chánh văn phòng

      SĐT CQ: 026.3.957.889

   * Ông: Đinh Quang Sự - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

      SĐT CQ: 026.3.852.143

   * Phòng văn thư:

      SĐT CQ: 026.3.858.692 - Fax: 026.3.858 511

   * Phòng kế toán:

     SĐT: 026.3.853.146


3. Hợp tác quốc tế  

 * Ông: Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Trưởng phòng

      SĐT CQ: 026.3.888.866


4. Lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài

   * Ông: Nguyễn Quang Hòa  - Chức vụ: Trưởng phòng

      SĐT CQ: 026.3.857.597


5. Quản lý Biên giới

 * Bà: Phan Thị Thu Huyền - Chức vụ: Trưởng phòng

   SĐT CQ: 026.3.857.598


6. Thanh Tra Sở

* Ông: Hứa Đức Chính - Chức vụ: Chánh Thanh tra

   SĐT CQ: 026.3.953.140


7. Trung tâm thông tin và Dịch vụ đối ngoại

* Bà: Nguyễn Thị Ái Sa - Chức vụ:  Giám đốc

    SĐT CQ: 026.3.953.686


SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ